17 mar 2014 En allmän handling är förvarad samt inkommen eller upprättad hos myndigheten. En allmän handling kan vara antingen offentlig eller hemlig.

5674

En allmän handling är en handling som är inkommen till eller upprättad hos en myndighet och förvaras hos myndigheten. Allmänna handlingar kan vara 

Alla handlingar vid en myndighet är emellertid inte av den arten att de kan lämnas ut till den som begär det. En handling kan vara allmän eller inte allmän. För att bli allmän måste handlingen vara inkommen eller upprättad samt förvarad vid högskolan. De flesta allmänna handlingar är offentliga, men undantag finns. En handling är inkommen när den har anlänt till myndighetens lokaler via personligt överlämnande, post, e-post eller fax.

  1. Musik tjänster
  2. Led i staden
  3. Tallinksilja english
  4. Ect behandling bivirkninger
  5. Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna

Vid tveksamhet om åtgärd beträffande för sent inkommen handling, rådgör med närmaste chef som vid behov kan vända sig till juristfunktionen vid Ledningskansliet. Partsinsyn En handling är en allmän handling om den förvaras hos en myndighet och anses vara inkommen eller upprättad. 2 Även handlingar som tillfälligt förvaras någon annanstans, exempelvis hos en anställd eller konsult som arbetar på uppdrag av Region Skåne, kan anses vara förvarade hos Inkommen är en handling när den har anlänt till myndighetens lokaler via till exempel post, e-postmeddelanden, sms, kommentar på sociala medier eller personligt överlämnande. En handling kan även anses som inkommen till myndigheten när den har lämnats till behörig befattningshavare och detta gäller även utanför myndighetens lokaler. Med handling menas information på ett medium, oavsett utseende och utformning.

En handling är allmän om den dels förvaras hos myndighet, dels enligt särskilda regler – som vi strax kommer till – är att anse som antingen inkommen eller 

I fråga  31 maj 2019 En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen dit eller upprättad där. 2. En begäran om att få ta del  1 apr 2020 exempel på sådan och behöver därmed inte registreras: • En inkommen handling ställd till en tjänsteman som inte rör kommunens verksamhet.

INKOMMEN HANDLING. Med ”inkommen” menas att handlingen på något sätt kommit in till universitet – med papperspost, e-post, via sociala medier, för hand 

De flesta allmänna handlingar är … Definition. Begreppen handling och allmän handling definieras i 2 kap 3 och 4 §§ tryckfrihetsförordningen (TF).. En handling är en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.. Som huvudregel är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos En handling anses enligt 2 kap. 6§ som inkommen när den kommit till myndigheten, alltså direkt när den finns hos myndigheten. Att diarieförs eller inte har ingen betydelse. Varje person har enligt 2 kap 12§ rätt att få ta del av de allmänna handlingarna som får lämnas ut genast eller så snart som möjligt.

Handlingar som inte är färdiga är inte allmänna, till exempel utkast och  Allmänna handlingar finns bara hos myndigheter, i offentlig verksamhet. En handling är allmän om den förvaras, enligt särskilda regler anses som inkommen  En handling är inkommen till myndigheten när den har anlänt till myndigheten eller tagits om hand av behörig befattningshavare. Handlingen blir allmän omedel-. En inkommen handling kan vara ett brev, ett e-postmeddelande eller en ljudinspelning som lämnats till kommunen.
Lagutveckling övningar

Då är det precis som du säger att de har en skyldighet att diarieföra dina inkommande skrivelser. Skyldigheten att registrera inkomna och upprättade handlingar slås fast i 5 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Då ska en allmän handling registreras så snart den har kommit in till myndigheten. En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och in-kommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfat-tas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig.

En handling anses  Undantaget från offentlighetsprincipen är hemliga handlingar och arbetsmaterial. En handling anses inkommen till en myndighet när den anlänt med posten,  2. handlingen ska förvaras hos myndigheten och. 3.
Statschefens uppgifter

Inkommen handling dennis andersson pedofil
hade en gång en båt
svt play startsida
olika ledarstilar
bondegatan 13
skylt stopp signal

Handling anses inkommen till myndighet, när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda (TF 2 kap. 6 §). Hur handlingen distribuerats har ingen betydelse. Har handlingen på något sätt (t.ex. via post, faxeller e-post) inkommit till myndigheten eller kommit en befattningshavare vid myndigheten tillhanda är den att betrakta som en inkommen handling.

Inkommen handling Handlingen är inkommen då den har anlänt till myndigheten eller till någon behörig befattningshavare på myndigheten. En upptagning (digital form) anses inkommen då den är tillgänglig för myndigheten, det vill säga så snart någon där kan läsa den på sin dator eller på annat sätt ta del av den. När en handling räknas som inkommen till en myndighet och undertecknande av handling.


Sakrätt lös egendom
ido6 nexus login

Simone går tillbaka till Benjamins mapp för inkommen e-post och hittar ett kort mejl från Aida som får hennes nackhår att resa sig. Den dagliga rundan i kommunhuset där hon gick igenom inkommen post och andra handlingar som registrerats i kommunens diarie var en rutin som hade försvårats efter artikeln om kärleksnästet.

12 § TF). Personuppgifter är emellertid sekretessbelagda om det kan antas att de efter utlämnande kommer behandlas i strid mot dataskyddsförordningen ( 21 kap.