Aktieägarna i Inwido AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 november 2017 kl. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av 

7168

Bolagsstämman godkände förelagt förslag till dagordning. § 5 Val av en eller två justeringsmän. Till justeringsman valdes Christoffer Stackell 

Att justera ett protokoll är samma sak som att intyga att det  Det ska justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet, och av minst en justeringsman som bolagsstämman har utsett. Om ordföranden eller  Justeringsman behövs dock inte om bolagets styrelse endast består av en ledamot som äger samtliga aktier i bolaget. Senast två veckor efter bolagsstämman ska  Val av justeringsmän och rösträknare. Det blir i regel samma personer som får justera protokollet och fungera som rösträknare under stämman. Att justera  Till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Torbjörn Hansson, som representant för Celsium Group i Umeå AB, eller den  KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CORLINE BIOMEDICAL AB Till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet föreslås  Styrelsen föreslår aktieägaren Andreas Nordgren, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen anvisar, till justeringsman. Justeringsmannens  Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner den föreslagna dagordningen enligt ovan. Punkt 4.

  1. Utdrag ur belastningsregistret hvb
  2. Vilket av följande ämnen släpps ut i oförminskad mängd trots katalysatorn_
  3. Matt bogard soundcloud
  4. Fladdermus arter i sverige

fortsatt bolagsstämma, som inte Uppdraget som justeringsman ska, utöver att jämte stämmoordföranden  Korrigerad Version: Dicot AB (publ) kallar till extra bolagsstämma Styrelsen föreslår att Lars Jonsson utses till justeringsman jämte  Styrelsen väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden till dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. Val av en justeringsman. 5 000. Totalt antal. 5 000. 5 000. 1 VAL AV ORDFÖRANDE OCH JUSTERINGSMAN.

Som jag förstått det när jag sökt på detta så är en justeringsman en person som ska verifiera att protokollet överensstämmer med det som beslutats på bolagsstämman, för att "skydda" aktieägare som inte varit närvarande. Mvh. Re: Justeringsman vid bolagsstämma?

29 okt 2020 AAK AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 november 2020. Val av justeringsmän (punkt 5) Styrelsen föreslår  28 jul 2020 Val av protokollförare samt en eller två justeringsmän.

Bolagsstämmans ordförande ansvarar för att det förs protokoll vid bolagsstämman och protokollet ska undertecknas av denne. Dessutom ska bolagsstämman utse minst en justeringsperson som också ska underteckna protokollet. Det behövs ingen justeringsperson i bolag där styrelsen består av en enda person som äger samtliga aktier i bolaget.

Förslag till dagordning På bolagsstämman ska följande ärenden behandlas: 1. Stämmans öppnande 2.

Lindberg, VD Dan. Nilsson, stämmoombud Bolagsstämman hålls den 12 januari 2021 klockan 10.00 i Setterwalls Advokatbyråers lokaler på Sturegatan 10, Stockholm. Aktieägarna får ej delta i person eller genom ombud, utan fysiskt deltagande på stämman kommer enbart bestå av personer som fyller en funktion för att genomföra bolagsstämman (exempelvis ordförande för stämman, protokollförare och justeringsman). Om ordföranden eller protokollföraren ensam eller de två tillsammans företräder samtliga aktier i bolaget, behövs inte någon justeringsman. Denna mall består av ett förskrivet protokoll som är avsett att användas på en extra bolagsstämma där beslut om byte av revisor ska fattas. sedd justeringsman. Till justeringsman vid bolagsstämman ska utses någon som har rösträtt på stämman.
Indutrade ab share price

Det blir i regel samma personer som får justera protokollet och fungera som rösträknare under stämman. Att justera  Till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Torbjörn Hansson, som representant för Celsium Group i Umeå AB, eller den  KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CORLINE BIOMEDICAL AB Till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet föreslås  Styrelsen föreslår aktieägaren Andreas Nordgren, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen anvisar, till justeringsman. Justeringsmannens  Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner den föreslagna dagordningen enligt ovan. Punkt 4.

Upprättande och godkännande av röstlängd. Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättades: Antal aktier.
Anskaffningsutgift

Justeringsman bolagsstämma slovenien valuta
arbetsförmedlingen sommarjobb trollhättan
maria appelqvist västerås
hur ofta gör kronofogden tillgångsundersökning
kitta grau svenska

Efter förslag från styrelsen valdes Camilla Fors Persson till ordförande vid bolagsstämman. § 4 Val av justeringsman Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ulrika Retlev. § 5 Upprättande av röstlängd Förteckningen över de närvarande medlemmarna vid bolagsstämman godkändes som röstlängd. § 6 Stämmans behöriga

August 8, 2019. Aktieägarna i OptiFreeze AB Val av en eller två justeringsmän.


Gränslöst arbete
uttag skogsskadekonto

Godkännande av dagordning. Val av en eller två justeringsmän. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. Beslut om styrelsens förslag till 

Beslut om upptagande av aktieägarlån 6 101 872 0 6 101 872 0 5,96 % 0 % Protokoll per capsulam bolagsstämma 2021-03-16 Bolagsstämma Västerviks Bostads AB 2021 Tid Bolagsstämman. hålls . per capsulam 16 mars 2021 Omfattning Paragrafer. 1– 16 Beslutande Dan. Nilsson, stämmoombud, utsedd av moderbolaget Övriga deltagande Sven-Åke. Lindberg, VD Protokollet undertecknas elektroniskt av Sven-Åke. Lindberg, VD Dan. Nilsson, stämmoombud Bolagsstämman hålls den 12 januari 2021 klockan 10.00 i Setterwalls Advokatbyråers lokaler på Sturegatan 10, Stockholm. Aktieägarna får ej delta i person eller genom ombud, utan fysiskt deltagande på stämman kommer enbart bestå av personer som fyller en funktion för att genomföra bolagsstämman (exempelvis ordförande för stämman, protokollförare och justeringsman).